Achtergrond

Wilms-tumor is een relatief veel voorkomende en goed behandelbare niertumor. In rijke landen is de genezingskans voor deze vorm van kanker rond de 85%. Voor de start van dit project, was de geschatte gemiddelde overleving 25% in de deelnemende Afrikaanse centra. De behandeling van Wilms-tumor gebeurt door een multidisciplinair team, bestaande uit onder anderen kinderartsen, chirurgen, verpleegkundigen, radiologen en pathologen. Dr Trijn Israels publiceerde in samenwerking met collega’s uit Afrika en Europa een consensus behandelrichtlijn die is aangepast aan de lokale omstandigheden in Afrika.1) Dit protocol besteedt ook aandacht aan adequate supportive care en sociale ondersteuning voor ouders, zodat patiënten in staat worden gesteld de behandeling af te maken. In diverse Afrikaanse ziekenhuizen wordt deze richtlijn nu gebruikt om kinderen met Wilms-tumor te behandelen, en de resultaten worden nauwlettend gemeten om de effectiviteit van de behandeling te beoordelen.2)

Uitdagingen
 • Families zijn door armoede niet in staat de behandeling af te maken

 • Late en onjuiste diagnose, vaak gevorderde ziekte

 • Beperkte toegang tot geneeskundige zorg - zowel diagnose als behandeling

 • Ontbreken van een lokaal aangepaste behandelrichtlijn

 • Ontbreken van een adequaat systeem voor gegevensbeheer

 • Onvoldoende steun voor patiënten om medicijnen, transport en maaltijden te bekostigen 

 • Weinig mogelijkheden tot regionale samenwerking en kennisuitwisseling

Feiten & cijfers
 • Deelnemers aan het project zijn 8 ziekenhuizen verdeeld over 5 Afrikaanse landen: Malawi, Kameroen (3 centra), Ghana (2 centra), Kenia en Zimbabwe

 • 85% overleving patiënten met een Wilms-tumor in rijke landen, geschatte overleving in deelnemende centra voor start project 25% 3)

 • Stijging naar 50% overleving bij Wilms-tumor in de deelnemende centra 4)

 • Start van het project: 2014

 • Projectleider: dr Trijn Israels, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

 • Lokale programmaleiders: Dr George Chagaluka (Blantyre, Malawi), Prof Lorna Renner (Accra, Ghana), Dr Vivian Paintsil (Kumasi, Ghana), Dr Francine Kouya (Kameroen), Prof Inam Chitsike (Harare, Zimbabwe), Dr Festus Njuguna (Eldoret, Kenia)

Activiteiten
 • Regionale trainingen diagnostische vaardigheden, met name echografie 

 • Regelmatige bijeenkomsten met en begeleiding van teams 

 • Opstellen en produceren behandelrichtlijn

 • Centrale dataverzameling en verspreiding van de voortgangsrapportages 

 • Analyse voedingstoestand patiënten en voedingsondersteuning

 • Steun bij de bekostiging van behandel- en reiskosten 

 • Ondersteuning van families gedurende de behandeling

 • Follow-up van patiënten na voltooien van de behandeling

​Resultaten
 • Vermindering voortijdig afbreken van de behandeling

 • Verbeterde zorg voor patiënten en hogere overleving

 • Verbeterde toegang tot tijdige en accurate diagnose 

 • Delen van ontwikkelingen en voortgang op internationale congressen

 • Versterkte regionale samenwerking en onderlinge steun 

 • Toegenomen betrokkenheid in de regio door positieve resultaten van het project

Impact
 • Tot nu toe zijn meer dan 260 kinderen behandeld volgens de consensus behandelrichtlijn 

 • Overleving van Wilms-tumor is gestegen van 25% voor de start van het project, naar 50% 4)

 • Voortijdig afbreken van de behandeling is afgenomen van 31% naar 14% door financiële ondersteuning van families 4)

 • Overlijden gedurende de behandeling is gedaald van 26% naar 14% door een aangepaste behandelrichtlijn en verbeterde supportive care 4)

 • 8 ziekenhuizen in sub-Sahara Afrika gebruiken het gezamenlijk ontwikkelde behandelprotocol en delen hun onderzoeksgegevens 

 • Publicatie van diverse wetenschappelijke papers over de werkwijze en resultaten

 • De samenwerking tussen de teams in verschillende landen zorgt voor een duurzame verbetering van de zorg voor kinderen met Wilms-tumor

Klik hier voor meer informatie. Daar vindt u ook de consensus aangepaste behandelrichtlijnen voor Wilms-tumor en supportive care in sub-Sahara Afrika.

1. Israels T, Moreira C, Scanlan T, Molyneux L, Kampondeni S, Hesseling P, et al. SIOP PODC: clinical guidelines for the management of children with Wilms tumour in a low income setting. Pediatr Blood Cancer. 2013;60(1):5-11.

2. Israels T, Kambugu J, Kouya F, El-Mallawany NK, Hesseling PB, Kaspers GJ, et al. Clinical trials to improve childhood cancer care and survival in sub-Saharan Africa. Nat Rev Clin Oncol. 2013;10(10):599-604.

3. Paintsil V, David H, Kambugu J, Renner L, Kouya F, Eden T, et al. The Collaborative Wilms Tumour Africa Project; baseline evaluation of Wilms tumour treatment and outcome in eight institutes in sub-Saharan Africa. Eur J Cancer. 2015;51(1):84-91.

4. Israels T, Paintsil V, Nyirenda D, Kouya F, Mbah Afungchwi G, Hesseling P, et al. Improved outcome at end of treatment in the collaborative Wilms tumour Africa project. Pediatr Blood Cancer. 2018.